HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Healthnest by MSD reglement

Dit reglement bepaalt de regels en voorwaarden met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd HealthNest by MSD die MSD organiseert via www.healthnest.be

Door aan HealthNest by MSD deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement, evenals elke beslissing die het organisatiecomité (MSD en partners) in dit verband neemt. De deelnemer wordt door zijn/haar deelname geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en uitdrukkelijk en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

ARTIKEL 1: ORGANISATOR

De wedstrijd wordt georganiseerd door MSD Belgium BVBA, een farmaceutisch bedrijf, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Lynx Binnenhof 5, in samenwerking met haar partners.

ARTIKEL 2: OMSCHRIJVING WEDSTRIJD

HealthNest by MSD is een accelerator van innovatieve ideeën in gezondheidswijsheid.

Deelnemers kunnen hun ideeën indienen op het online platform www.healthnest.be. Aan de hand van een stemming op het online platform www.healthnest.be zal de stem van actoren in de Belgische gezondheidszorg bepalen welke ideeën het meest persuasief zijn. De combinatie van de stemmen en het aftoetsen aan de criteria zal uiteindelijk bepalen welke 7 ideeën zullen gepresenteerd worden in de volgende fase.

De volgende fase bestaat uit een pitch. De 7 ideeën met de meeste stemmen zullen het tegen elkaar opnemen tijdens een finale ronde, waar elk idee onder de loep zal genomen worden door verschillende experts. Om een coaching team te vinden, zullen de deelnemers hun concept, sterktes, zwaktes, opportuniteiten, risico’s, meetbaarheid, schaalbaarheid, noden (zowel op vlak van gezondheid, economisch en communicatief) en mogelijke return (training, visibiliteit, enz.), beoordeeld worden.

De drie winnaars zullen ondersteund worden door coaches om op basis van gedetailleerde parameters een sterk businessplan te ontwikkelen. Dit houdt onder meer de planning van implementatie, budget, partners en impact in om het project zo goed mogelijk voor te bereiden op presentaties.

ARTIKEL 3: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Wat - Wanneer

Opening inschrijvingen - 16 september 2019

Deadline inschrijvingen - 22 december 2019

Start stemming - 20 januari 2020

Deadline stemming - 16 februari 2020

Aankondiging 7 finalisten - Week van 2 maart 2020

Pitch - Week van 23 maart 2020

Aankondiging 3 winnaars - Week van 30 maart 2020

Kick-off meeting coaching programma - Week van 6 april 2020

ARTIKEL 4: DEELNAME

Alle inzendingen moeten ten laatste op 22 december 2019 worden ingediend. Laattijdige inzendingen kunnen helaas niet in overweging genomen worden.

Deelnemers kunnen hun ideeën indienen op het online platform www.healthnest.be. Een idee kan pas geselecteerd worden als het voldoet aan alle vermelde criteria. Inschrijvingen moeten in het Frans of Nederlands gebeuren.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via www.healthnest.be en het daartoe voorziene online formulier. Deelnemers moeten alle stappen op www.healthnest.be tot het einde volgen, om hun deelname geldig te versturen. Anders wordt hun deelname niet gevalideerd.

Lees aandachtig de vormvereisten en het reglement.

ARTIKEL 5: JURY

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die bestaat uit een expert met ervaring op het gebied van gezondheidswijsheid en professionals uit de gezondheidssector die actief zijn in verschillende domeinen.

De jury zal worden voorgezeten door Prof. Stephan Van den Broucke. De jury wordt benoemd door het organisatiecomité. De samenstelling van de jury wordt gepubliceerd op www.healthnest.be.

De juryleden zijn op de hoogte van en gaan akkoord met het huidige reglement.

De juryleden nemen enkel tijdige en volledige inschrijvingen in overweging, die ofwel in het Nederlands of het Frans zijn geschreven. De jury onthoudt zich van verdere communicatie over laattijdige en onvolledige inschrijvingen.

De juryleden verklaren de tijdige en volledige inschrijvingen op objectieve wijze te beoordelen. Bij de deliberatie over de ingezonden ideeën onthoudt de jury zich van elke vorm van omkoping en belangenvermenging. De jury zal wel steeds beroep doen op het advies van externe deskundigen bij de beoordeling van ingezonden ideeën.

De juryleden doen geen uitspraken over het verloop van de Wedstrijd. Alle inhoudelijke vragen over de opzet en het verloop van de Wedstrijd worden gericht aan healthnestbyMSD@gmail.com.

De juryleden behouden het recht afstand te doen van hun juryverantwoordelijkheden na afloop van de coaching. Het benaderen van de juryleden met het oog op het verkrijgen van een gunstige beoordeling van het eigen project zal de onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.

ARTIKEL 6: STEMMING

In deze fase hebben kiezers recht op slechts één stem. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Kiezer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

Mogen niet deelnemen aan de crowdvoting: de juryleden en de familieleden in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen van de juryleden, de vertegenwoordigers van de Organisatie, de partnerorganisaties, familieleden in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres wonen van de vertegenwoordigers van de Organisator. Werknemers en leden van de Organisatie en partnerorganisaties mogen wel stemmen.

ARTIKEL 7: DEELNAMECRITERIA

Deze wedstrijd staat open voor personen (hierna “Deelnemer” genoemd) die in België werken of studeren en die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in België. Om dit te verifiëren, dient u een schriftelijk bewijs in te dienen dat uw organisatie of uzelf in België gevestigd is

De deelnemer moet minimum 18 jaar oud zijn

Een individuele deelnemer of team kan slechts één idee indienen

Bloed- en aanverwanten in de eerste graad en samenwonenden van de organisatoren en juryleden zijn uitgesloten van deelname. Leden en werknemers van partnerorganisaties mogen wel deelnemen

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via www.healthnest.be en het daartoe voorziene online formulier. Deelnemers moeten alle stappen op www.healthnest.be tot het einde volgen, om hun deelname geldig te versturen. Anders wordt hun deelname niet gevalideerd

Alle inzendingen moeten ten laatste op 22 december 2019, 17u worden ingediend. Laattijdige inzendingen kunnen helaas niet in overweging genomen worden

Inschrijvingen moeten in het Frans of Nederlands gebeuren

De deelnemer is intellectueel eigenaar van het idee

Door zich in te schrijven, verbindt de Deelnemer zich ertoe beschikbaar te zijn in de week van 23 maart 2020 voor de pitchfase. Als de Deelnemer niet beschikbaar is, zal zijn deelname niet in aanmerking worden genomen.

ARTIKEL 8: EVALUATIECRITERIA

Het organisatiecomité en de jury onthouden zich van elke vorm van discriminatie en voorkeursbehandeling.

Het idee moet als uiteindelijk doel hebben om in een populatie of bij een patiënt op het Belgische grondgebied de kennis, de motivatie en de competentie te verbeteren om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen, om in het dagelijks leven beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering en zo gedurende de totale levensloop de eigen gezondheid te handhaven of te verbeteren.

ARTIKEL 9: PRIJS

De drie winnaars zullen ondersteund worden door coaches om, op basis van gedetailleerde parameters, een sterk businessplan te ontwikkelen. Dit houdt onder meer de planning van implementatie, budget, partners en impact in, om het project zo goed mogelijk voor te bereiden op presentaties.

ARTIKEL 10: MEDIARELATIES

De 7 geselecteerde ideeën en de 3 uiteindelijke winnaars voor de coaching kunnen opgenomen worden in een reclame- en perscampagne om HealthNest by MSD te promoten en om de gezondheidswijsheid in België te verhogen.

Om kans te maken een van de 3 winnaars te worden, dienen de 7 finalisten zelf fysiek aanwezig te zijn bij de pitchmeeting die zal plaatsvinden tijdens de week van 23 maart 2020, waarbij ze hun idee aan de jury en coaches mondeling voorleggen in het Frans of in het Nederlands.

ARTIKEL 11: RECHTEN

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden idee en het ingevulde wedstrijdformulier.

De ingezonden ideeën en inschrijvingsformulieren worden niet terugbezorgd aan de Deelnemer.

De Deelnemer behoudt ten allen tijde het auteursrecht van het ingezonden idee en het wedstrijdformulier. De Deelnemer verleent MSD het recht om op een exclusieve, totale en definitieve wijze in het kader van de wedstrijd te communiceren over het ingezonden idee en de samenvatting daarvan te gebruiken, te publiceren, te exploiteren, en te distribueren zonder dat MSD de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd zou zijn. Deze toestemming geldt voor de hele wereld en voor elke exploitatievorm.

De Deelnemer geeft MSD de toestemming om zowel het ingezonden idee als de samenvatting daarvan beschikbaar te stellen aan derden, per mail, per post of online.

MSD voorziet bronvermelding, minimaal bestaande uit vermelding van de voornaam en achternaam van de Deelnemer, in geval van gebruik, publicatie, exploitatie of distributie van het door de Deelnemer ingezonden idee.

ARTIKEL 12: SCHADE

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, door deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 13: UITSLUITING VAN DE WEDSTRIJD

Elke Deelnemer moet antwoorden op de vragen en moet alle gevraagde gegevens op het deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken. De jury behoudt zich het recht voor om inzendingen op basis van vormfouten uit te sluiten van de competitie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

Wij respecteren uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer 08/12/1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

De persoonlijke gegevens van deelnemers worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte persoonlijke informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar healthnestbyMSD@gmail.com

CONTACT

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit reglement, stuur ons een e-mail via healthnestbyMSD@gmail.com.